home

Discipline Decisions

The College’s Discipline Committee conducts hearings in relation to allegations of professional misconduct. After the conclusion of a hearing, a Panel of the Committee will release a document of the reasons for decision of each matter. The reasons for decision will be available for download under Documents below.

Name Registration Number Year of Hearing Documents
Chanpheng Anousaya 3352 2024
Christine M. Richards 3991 2023
Yu-zhen Ma 3294 2023
Kyung Chun Oh 3572 2023
Peter Nicholas Witz 6106 2023
Jeff McMackin 2835 2022
Hongxing Xiao (2) 3164 2022
Yaqing Sun 1032 2022
Kyung Chun Oh 3572 2022
Shuangjin Zhang 4396 2022
Hongxing Xiao (1) 3164 2022
Esther Yu Kwan Cheng 1495 2021
Brusentseva, Liudmila 2148 2020
Xu, Howard Zhilong 1208 2020
Li, Yang Ci 2687 2020
Bondar, Snejana 2597 2020
Moon, David 2709 2020
Tupeika, Uladzimir 2062 2019
Tsang, Joeie Pak Lam 1130 2019
Sheina, Svetlana 968 2019
Zhao, Dongxia 3534 2019
Lannard, Mark Alec 773 2019
Canon, Alan 3112 2018
Zhan, Chenghua 3733 2018
Yan, Chao 3710 2018
Lan, Xiang (Tina) 3875 2018
Yan, Nathalie Xian Yi 610 2018
Xu, Xiao Chun 812 2018
Kang, Xiao Jue 2958 2018
Turevski, Diana 2122 2018
Cheung, Yatwah 1633 2018
Ma, Yu-zhen 3294 2018
Tran, Phillip (Referral 2) 2773 2018
Zhuang, Chunxing 2876 2018
Li, George 1804 2018
Micu, Dan 572 2017
Stewart, Steve 3549 2017
Holtzman, Tanya 2095 2017
Ifraimov, Dina 2490 2017
Kurkina, Svetlana 2489 2017
Yakobov, Rochel 2488 2017
Tang, Zhi Hong 1192 2017
Tran, Phillip (Referral 1) 2773 2017
Chan, Luk Kee 3403 2017
Sen Ching Cheung 2862 2022
Li, Kui 3419 2017
Rea, Jessica 3401 2017
Zhou, Ze Dian
1286 2016
Taebi, Ebrahim 4471 2016
Canon, Alan 3112 2015